Bài 2.1: Tiếp vĩ ngữ – Giới thiệu về các vĩ ngữ thông dụng chỉ tình trạng bệnh hay triệu chứng

Trong thuật ngữ Y khoa, tiếp vĩ ngữ là những từ đơn lẻ đi sau đuôi một một từ gốc hay tiền tố. Bài học này cung cấp cho bạn cách nhận dạng liên kết nguyên âm -O- giữa nhóm từ gốc (word roots) và tiếp vĩ ngữ (suffix), đồng thời giới thiệu những tiếp vĩ ngữ thường dùng để bổ nghĩa cho nhóm từ gốc liên quan đến tình trạng bệnh hay triệu chứng.