Bệnh nhãn-áp (có góc-mở, góc-khép và có áp-lực bình thường) – bệnh lý, chẩn đoán, điều trị

Bệnh nhãn-áp hay tăng nhãn-áp là gì? Bệnh nhãn-áp là một nhóm các bệnh về mắt thường là do tăng-áp nội nhãn. Video này bàn về ba loại nhãn-áp chính đó là bệnh nhãn-áp có góc-mở, bệnh nhãn-áp có góc khép, bệnh nhãn-áp có áp-lực bình thường, và mô tả sinh lý bệnh, chẩn đoán, điều trị.