Download

mCampus release version is ECEP official developmental mobile iOS version. This version of iOS application connects directly to ilearn.ecepvn.org archive. You can use the same registered account on ilearn.ecepvn.org or sign-up new account via iOS applications.

 iOS
Device Link Version Last updated
iPhone Link download v2.0 Dec 09, 2015
iPad Link download v1.3 Jun 02, 2015

vCampus release version is ECEP experimental and training iOS version. This version of iOS application constantly changes with beta-releases. Using vCampus version, you are accessing ECEP archive. The materials under ECEP archive may contain copyrighted materials.

Trainers and ECEP associates need vCampus version in order to participate in viewing translated materials, reviewing voice dubbing, etc. Please contact contact@ecepvn.org to have your vCampus account setup.

 iOS
Device Link Version Last updated
iPhone Link download v2.6.3 Mar 30, 2021
iPad Link download v2.6.3 Mar 30, 2021

This is ECEP Health experimental and training iOS version. This application will be updated frequently. Using Health release, you may access copyrighted materials in ECEP internal archive. Please do not redistribute these materials.

ECEP Trainers and associates would need Health version in order to access to ECEP internal archive for reviewing materials, making translation and voice dubbing, uploading materials, creating sessions ...etc. Please email to contact@ecepvn.org to have your Health account setup.

 iOS
Device Link Version Last updated
iPhone Link download v0.3.2 Mar 30, 2021
iPad Link download v0.3.2 Mar 30, 2021

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Bạn có bất kì câu hỏi nào? Xin vui lòng gửi cho chúng tôi
Bạn có muốn tham gia cùng xây dựng ECEP?
Lĩnh vực bạn muốn tham gia là gì?:
  • Làm beta-tester cho vCampus
  • Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
  • Thu thập tài liệu học tập
  • Xây dựng khung chương trình bậc phổ thông
  • Đánh giá tài liệu học tập
  • Xây dựng khoá học cho ECEP iLearn
  • Tổ chức chuyên đề
  • Xây dựng nội dung chương trình phổ thông